WARUNKI HANDLOWE

 

spółki handlowej

Kolorky.cz s.r.o.

z siedzibą Plzeňská 697, 349 01, Stříbro, Republika Czeska

numer identyfikacyjny: 055 91 619

zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilźnie, sekcja C, rejestr 33534

do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.kolorky.cz

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniej­sze warunki han­dlowe (zwane dalej „warun­kami han­dlo­wymi”) spółki han­dlo­wej Kolorky.cz s r. o., z sie­dzibą Plze­ňská 697, 349 01, Stříbro, numer iden­ty­fi­ka­cyjny: 055 91 619, zare­je­stro­wa­nej w Reje­strze Han­dlo­wym pro­wa­dzo­nym przez Sąd Okrę­go­wym w Pilź­nie, sek­cja C, rejestr 33534 (zwa­nej dalej „sprze­dawcą”) regu­lują zgod­nie z prze­pi­sem § 1751 ust. 1 ustawa nr 89/2012 Kodeksu, kodeks cywilny (zwany dalej „kodek­sem cywil­nym”) wza­jemne prawa i obo­wiązki stron powstałe w związku lub na pod­sta­wie umowy sprze­daży (zwa­nej dalej „umową sprze­daży”) zawar­tej pomię­dzy sprze­dawcą i inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupu­jącym”) za pośred­nic­twem sklepu inter­ne­to­wego sprze­dawcy. Sklep inter­ne­towy jest obsłu­gi­wany przez sprze­dawcę na stro­nie inter­ne­to­wej znaj­du­ją­cej się pod adre­sem www.kolorky.cz (zwa­nej dalej „stroną inter­ne­tową”), to poprzez inter­fejs strony inter­ne­to­wej (zwany dalej „inter­fej­sem sklepu inter­ne­to­wego”).
 • Warunki han­dlowe nie mają zasto­so­wa­nia w przy­pad­kach, kiedy osoba, która zamie­rza zaku­pić towar od sprze­dawcy, jest osobą prawną lub osobą, która w momen­cie zama­wia­nia towaru działa w ramach swo­jej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub w ramach swo­jego nie­za­leż­nego wyko­ny­wa­nia zawodu.
 • Posta­no­wie­nia sta­no­wiące odstęp­stwo od warun­ków han­dlo­wych mogą być uzgod­nione w umo­wie sprze­daży. Odmienne usta­le­nia w umo­wie sprze­daży mają pierw­szeń­stwo przed warun­kami han­dlo­wymi.
 • Posta­no­wie­nia warun­ków han­dlo­wych są inte­gralną czę­ścią umowy sprze­daży. Umowa sprze­daży i warunki han­dlowe są spo­rzą­dzone w języku cze­skim. Umowa sprze­daży może być zawarta w języku cze­skim.
 • Sprze­dawca może zmie­niać lub uzu­peł­niać brzmie­nie warun­ków han­dlo­wych. Posta­no­wie­nie to nie naru­sza praw i obo­wiąz­ków powsta­łych do okresu poprzed­niego brzmie­nia warun­ków han­dlo­wych.

konto użyt­kow­nika

 • Na pod­sta­wie reje­stra­cji kupu­ją­cego wyko­na­nej na stro­nie inter­ne­to­wej kupu­jący może uzy­skać dostęp do swo­jego inter­fejsu użyt­kow­nika. Ze swo­jego inter­fejsu użyt­kow­nika (zwa­nego dalej „kon­tem użyt­kow­nika”) kupu­jący może zamó­wić towar. W przy­padku, gdy inter­fejs sklepu inter­ne­to­wego na to pozwala, kupu­jący może towar zamó­wić rów­nież bez reje­stra­cji bez­po­śred­nio z inter­fejsu sklepu inter­ne­to­wego.
 • Po zare­je­stro­wa­niu się na stro­nie inter­ne­to­wej oraz pod­czas zama­wia­nia towaru kupu­jący zobo­wią­zany jest do poda­nia pra­wi­dło­wych i praw­dzi­wych danych. Kupu­jący pod­czas każ­dej zmiany danych poda­nych w kon­cie użyt­kow­nika zobo­wią­zany jest do ich aktu­ali­za­cji. Dane podane przez kupu­ją­cego w kon­cie użyt­kow­nika i pod­czas zama­wia­nia towaru są przez sprze­dawcę uwa­żane za pra­wi­dłowe.
 • Dostęp do konta użyt­kow­nika jest zabez­pie­czony za pomocą nazwy użyt­kow­nika i hasła. Kupu­jący jest zobo­wią­zany do zacho­wa­nia pouf­no­ści w odnie­sie­niu do infor­ma­cji nie­zbęd­nych dla dostępu do konta użyt­kow­nika.
 • Kupu­jący nie jest upraw­niony do pozwa­la­nia na korzy­sta­nie z konta użyt­kow­nika oso­bom trze­cim.
 • Sprze­dawca może anu­lo­wać konto użyt­kow­nika, zwłasz­cza jeśli kupu­jący z konta nie korzy­sta przez wię­cej niż 5 lat, lub jeśli kupu­jący naru­szy swoje zobo­wią­za­nia wyni­ka­jące z umowy sprze­daży (łącz­nie z warun­kami han­dlo­wymi).
 • Kupu­jący przyj­muje do wia­do­mo­ści, że konto użyt­kow­nika nie musi być dostępne nie­prze­rwa­nie, a w szcze­gól­no­ści w odnie­sie­niu do nie­zbęd­nych kon­ser­wa­cji sprzętu i opro­gra­mo­wa­nia sprze­dawcy, ewent. koniecz­nych kon­ser­wa­cji sprzętu i opro­gra­mo­wa­nia osób trze­cich.

zawar­cie umowy sprze­daży

 • Cała pre­zen­ta­cja towaru zamiesz­czona w inter­fej­sie sklepu inter­ne­to­wego ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny i sprze­dawca nie jest zobo­wią­zany do zawar­cia umowy sprze­daży doty­czącej tego towaru. Posta­no­wie­nie 1732 ust. 2 Kodeksu cywil­nego nie ma tutaj zasto­so­wa­nia.
 • Inter­fejs sklepu inter­ne­to­wego zawiera infor­ma­cje doty­czące towaru, w tym ceny poszcze­gól­nych towa­rów i koszty zwrotu towaru, jeżeli towar ze swej natury nie może być zwró­cony przez pocztę. Ceny towaru zawie­rają poda­tek VAT oraz wszyst­kie zwią­zane z nim opłaty. Ceny towaru są ważne dopóki są one wyświe­tlone w inter­fej­sie sklepu inter­ne­to­wego. Posta­no­wie­nie to nie ogra­ni­cza moż­li­wo­ści zawar­cia umowy sprze­daży przez sprze­dawcę w ramach indy­wi­du­al­nie uzgod­nionych warun­ków.
 • Inter­fejs sklepu inter­ne­to­wego zawiera rów­nież infor­ma­cje na temat kosz­tów zwią­za­nych z pako­wa­niem i dostawą towaru. Infor­ma­cje na temat kosz­tów zwią­za­nych z pako­wa­niem i dostawą towaru wymie­nione w inter­fej­sie sklepu inter­ne­to­wego są ważne tylko w przy­pad­kach, w któ­rych towary dostar­czane są na tery­to­rium Repu­bliki Cze­skiej.
 • W celu zamó­wie­nia towaru kupu­jący wypeł­nia for­mu­larz zamó­wie­nia w inter­fej­sie sklepu inter­ne­to­wego

For­mu­larz zamó­wie­nia zawiera szcze­gól­nie infor­ma­cje doty­czące:

 • zamó­wio­nego towaru (zamó­wiony towar kupu­jący „dodaje” do elek­tro­nicz­nego koszyka w inter­fej­sie elek­tro­nicznym sklepu),
 • spo­sobu zapłaty ceny towaru oraz dane doty­czące pożą­da­nego spo­sobu dostawy zamó­wio­nego towaru i
 • infor­ma­cji o kosz­tach zwią­za­nych z dostawą towaru (zwane dalej łącz­nie „zamó­wie­niem”).
 • Przed wysła­niem zamó­wie­nia do sprze­dawcy, kupu­jący ma prawo do spraw­dze­nia i mody­fi­ka­cji danych poda­nych przez kupu­ją­cego w zamó­wie­niu, nawet bio­rąc pod uwagę moż­li­wość kupu­ją­cego do wykry­wa­nia i korekty błę­dów powsta­łych pod­czas wpro­wa­dza­nia danych do zamó­wie­nia. Kupu­jący wysyła do sprze­dawcy zamó­wie­nie za pomocą klik­nię­cia przy­ci­sku „Zamó­wić”. Dane podane przez sprze­dawcę w zamó­wie­niu są uwa­żane za pra­wi­dłowe.
 • Zło­że­nie zamó­wie­nia jest uwa­żane za takie dzia­ła­nie przez kupu­ją­cego, które w nie­wąt­pliwy spo­sób iden­ty­fi­kuje zamó­wiony towar, cenę zakupu, osobę kupu­ją­cego, spo­sób zapłaty ceny zakupu i sta­nowi wią­żącą pro­po­zy­cję umowy sprze­daży dla obu stron. Warun­kiem waż­no­ści zamó­wie­nia jest wypeł­nie­nie wszyst­kich obo­wiąz­ko­wych danych w for­mu­larzu zamó­wie­nia, zapo­zna­nie się z niniej­szymi warun­kami han­dlo­wymi na stro­nie inter­ne­to­wej i potwier­dze­nie kupu­ją­cemu, że się z niniej­szymi warun­kami han­dlo­wymi zapo­znał.
 • Sprze­dawca nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu zamó­wie­nia kupu­ją­cemu wyśle potwier­dze­nie o otrzy­ma­niu zamó­wie­nia poprzez wia­do­mość na adres poczty elek­tro­nicz­nej kupu­ją­cego podany w kon­cie użyt­kow­nika lub w zamó­wie­niu (zwany dalej „adre­sem poczty elek­tro­nicz­nej kupu­ją­cego”).
 • Sprze­dawca ma zawsze prawo, w zależ­no­ści od cha­rak­teru zamó­wie­nia (ilość towaru, cena zakupu, sza­co­wane koszty dostawy) zażą­dać od kupu­ją­cego dodat­ko­wego potwier­dze­nia zamó­wie­nia (na przy­kład na piśmie lub tele­fo­nicz­nie).
 • Pro­po­zy­cja umowy sprze­daży ma w for­mie zamó­wie­nia waż­ność przez pięt­na­ście dni.
 • Sto­su­nek umowny pomię­dzy sprze­dawcą i kupu­jącym powstaje wraz z dostar­cze­niem potwier­dze­nia zamó­wie­nia (akcep­ta­cją), które jest wysłane kupu­ją­cemu poprzez pocztę elek­tro­niczną na adres poczty elek­tro­nicz­nej kupu­ją­cego.
 • W przy­padku, gdy sprze­dawca nie spełni jed­nego z wyma­gań okre­ślonych w zamó­wie­niu, wyśle kupu­ją­cemu na adres elek­tro­niczny kupu­ją­cego zmo­dy­fi­ko­waną ofertę wska­zu­jącą moż­liwe warianty zamó­wie­nia i poprosi o opi­nię kupu­ją­cego.
 • Zmie­niona oferta jest trak­to­wana jako nowa pro­po­zy­cja umowy sprze­daży a umowa sprze­daży jest w tym przy­padku zawarta dopiero po zaak­cep­to­wa­niu kupu­ją­cego poprzez pocztę elek­tro­nicz­nej.
 • Kupu­jący zga­dza się do korzy­stania z komu­ni­ka­cji na odle­głość pod­czas zawar­cia umowy sprze­daży. Koszty ponie­sione przez kupu­ją­cego przy wykorzy­staniu środ­ków komu­ni­ka­cji na odle­głość w związku z zawar­ciem umowy sprze­daży (koszty dostępu do Inter­netu, koszty roz­mów tele­fonicznych) kupu­jący pokrywa sam, koszty te nie odbie­gają od stan­dar­do­wej stawki.

cena towaru i Warunki płat­no­ści

 • Cenę towaru oraz wszel­kie koszty zwią­zane z dostawą towaru na pod­sta­wie umowy sprze­daży może kupu­jący zapła­cić sprze­dawcy nastę­pu­ją­cymi spo­so­bami:
 • przez sys­tem GoPay płat­no­ści bez­go­tów­ko­wej;
 • prze­le­wem ban­ko­wym na konto sprze­dawcy nr 4414948369/0800, utrzy­my­wane przez spółkę Česká spo­ři­telna, a. s (zwaną dalej „konto sprze­dawcy”), Zamó­wie­nie jest w tym przy­padku reali­zo­wane ze strony Sprze­dawcy dopiero od momentu zaksię­go­wa­nia pie­nię­dzy na jego kon­cie ban­ko­wym.;
 • bez­go­tów­kowo kartą płat­ni­czą.
  • Wraz z ceną zakupu, kupu­jący zobo­wią­zany jest wobec sprze­dawcy do zapłaty kosz­tów zwią­za­nych z pako­wa­niem i dostawą w usta­lo­nej wyso­ko­ści. O ile wyraź­nie nie zazna­czono ina­czej, odnosi się do ceny zakupu i kosz­tów zwią­za­nych z dostawą towaru.
  • Sprze­dawca nie wymaga od kupu­ją­cego kau­cji lub innej podob­nej płat­no­ści. Pozo­staje to bez uszczerbku dla posta­no­wie­nia art. 6 o warun­kach han­dlo­wych doty­czą­cych obo­wiązku zapłaty ceny zakupu z wyprze­dze­niem.
  • W przy­padku płat­no­ści gotówką lub w przy­padku płat­no­ści przy odbio­rze cena zakupu płatna jest w momen­cie odbioru towaru. W przy­padku płat­no­ści bez­go­tów­ko­wej cena zakupu jest płatna do 5 (pię­ciu) dni od zawar­cia umowy sprze­daży.
  • W przy­padku płat­no­ści bez­go­tów­ko­wej kupu­jący zobo­wią­zany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z poda­niem sym­bolu płat­no­ści. W przy­padku płat­no­ści bez­go­tów­ko­wej kupu­jący ma obo­wią­zek zapłaty ceny zakupu, który jest speł­niony w momen­cie zapi­sa­nia odpo­wied­niej kwoty na kon­cie sprze­dawcy.
  • Sprze­dawca jest upraw­niony, w szcze­gól­no­ści w przy­padku, gdy kupu­jący nie prze­pro­wa­dzi dodat­ko­wego potwier­dze­nia zamó­wie­nia (nr 3.8), wyma­gać zapłaty peł­nej ceny zakupu przed wysła­niem towaru do kupu­ją­cego. Posta­no­wie­nie § 2119 ust. 1 Kodeksu cywil­nego nie ma tutaj zasto­so­wa­nia.
  • Zni­żek od ceny towaru udzie­lo­nych kupu­ją­cemu przez sprze­dawcę nie można łączyć
  • Jeśli jest to zwy­czaj przy­jęty w sto­sun­kach han­dlo­wych lub jeżeli tak okre­ślono w ogól­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa, sprze­dawca w odnie­sie­niu do płat­no­ści doko­na­nych w ramach umowy sprze­daży wystawi kupu­ją­cemu doku­ment podat­kowy – fak­turę. Sprze­dawca jest płat­ni­kiem podatku od war­to­ści doda­nej. Doku­ment podat­kowy – fak­turę sprze­dawca wystawi kupu­ją­cemu po zapła­cie ceny towaru i prze­śle ją drogą elek­tro­niczną na elek­tro­niczny adres kupu­ją­cego.

odstą­pie­nie od umowy sprze­daży

 • Kupu­jący przyj­muje do wia­do­mo­ści, że zgod­nie z posta­nowieniem § 1837 Kodeksu cywil­nego, nie można mię­dzy innymi odstą­pić od umowy sprze­daży:
  • na dostawę towaru, któ­rego cena jest nie­za­leż­nie od woli sprze­da­ją­cego zależna od wahań na rynku finan­so­wym i które mogą wystą­pić w okre­sie odstą­pie­nia od umowy,
  • na dostawę napo­jów alko­ho­lo­wych, które mogą być dostar­czone dopiero po upły­nię­ciu trzy­dzie­stu dni, a ich cena jest nie­za­leż­nie od woli sprze­da­ją­cego zależna od wahań na rynku finan­so­wym,
  • na dostawę towaru, który został zmo­dy­fi­ko­wany według życze­nia kupu­ją­cego lub dla jego osoby
  • na dostawę towaru łatwo psu­ją­cego się oraz towaru, który został po dosta­wie nie­od­w­ra­cal­nie zmie­szany z innym towa­rem,
  • na dostawę towaru w zamknię­tym opa­ko­wa­niu, który kupu­jący z opa­ko­wa­nia wycią­gnął i z powo­dów higie­nicz­nych nie może być wró­cony z powro­tem,
  • na dostawę nagra­nia audio lub wideo lub pro­gramu kom­pu­te­ro­wego, jeśli naru­szył ich ory­gi­nalne opa­ko­wa­nie,
  • na dostawę gazet, perio­dy­ków i cza­so­pism,
  • na dostawę tre­ści cyfro­wych, chyba że został dostar­czony na nośniku fizycz­nym i został dostar­czony z uprzed­nią wyraźną zgodą kupu­ją­cego przed upły­wem ter­minu dla odstą­pie­nia od umowy a sprze­dawca przed zawar­ciem umowy zawia­do­mił kupu­ją­cego, że w tym przy­padku nie ma prawo odstą­pie­nia od umowy.
 • Jeśli nie cho­dzi o przy­pa­dek prze­wi­dziany w pkt. 5.1 warun­ków han­dlo­wych lub o inny przy­pa­dek, w któ­rym nie można odstą­pić od umowy sprze­daży, kupu­jący ma, zgod­nie z posta­nowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywil­nego prawo do odstą­pie­nia od umowy sprze­daży w ciągu czter­na­stu (14) dni od daty odbioru towaru, przy czym, kiedy przedmio­tem umowy sprze­daży jest kilka rodza­jów towaru lub dostawa kilku czę­ści, ter­min ten liczy się od dnia otrzy­ma­nia ostat­niej dostawy towaru. Odstą­pie­nie od umowy sprze­daży musi być do sprze­dawcy prze­słane w ter­mi­nie, o któ­rym mowa w zda­niu poprzed­nim.
 • Do odstą­pie­nia od umowy sprze­daży kupu­jący może wykorzy­stać przy­kła­dowy for­mu­larz sprze­dawcy, który sta­nowi załącz­nik do warun­ków han­dlo­wych. Odstą­pie­nie od umowy sprze­daży może kupu­jący wysłać m.in. na adres zakładu lub sie­dziby sprze­dawcy. Dla dostawy odstą­pie­nia od umowy ma zasto­so­wa­nie art. 11 niniej­szych warun­ków han­dlo­wych. Przed­się­biorca potwier­dzi kon­su­men­towi jego akcep­ta­cję w for­mie tek­sto­wej bez zbęd­nej zwłoki.
 • W przy­padku odstą­pie­nia od umowy sprze­daży na pod­sta­wie art. 2 warun­ków han­dlo­wych umowa sprze­daży jest unie­waż­niona. Towar musi być zwró­cony do sprze­dawcy do czter­na­stu (14) dni od odstą­pie­nia od umowy. Jeżeli kupu­jący odstę­puje od umowy sprze­daży, kupu­jący ponosi koszty zwią­zane z ode­sła­niem towaru do sprze­dawcy, nawet w przy­padku, gdy towar nie może z powodu swo­jego cha­rak­teru zostać zwró­cony zwy­kłą drogą pocz­tową.
 • W przy­padku odstą­pie­nia od umowy zgod­nie z pkt. 5.2 warun­ków han­dlo­wych sprze­dawca zwróci środki pie­niężne otrzy­mane od kupu­ją­cego w ciągu czter­na­stu (14) dni od odstą­pie­nia kupu­ją­cego od umowy sprze­daży, w ten sam spo­sób, któ­rym środki od kupu­ją­cego otrzy­mał. Sprze­dawca ma rów­nież prawo do zwrotu świad­cze­nia zapew­nia­nego kupu­jącym już przy zwro­cie towaru przez kupu­ją­cego lub w inny spo­sób, jeżeli kupu­jący wyrazi na to zgodę i nie stwo­rzy to dodat­ko­wych kosz­tów dla kupu­ją­cego. Jeśli kupu­jący odstąpi od umowy sprze­daży, sprze­dawca nie jest zobo­wią­zany do zwrotu otrzy­ma­nych środ­ków kupu­ją­cemu wcze­śniej, zanim kupu­jący towar zwróci lub wykaże, że towar sprze­dawcy wysłał.
 • Na rosz­cze­nie o wypłatę odszko­do­wa­nia uszko­dzo­nego towaru ma sprze­dawca jed­no­stronne prawo wobec kupu­ją­cego na zwrot ceny zakupu.
 • Sprze­dawca ma także prawo w każ­dej chwili odstą­pić od umowy sprze­daży, aż do momentu odbioru towaru poprzez kupu­ją­cego. W tym przy­padku sprze­dawca zwróci kupu­ją­cemu cenę zakupu bez zbęd­nej zwłoki, prze­le­wem ban­ko­wym na konto wska­zane przez kupu­ją­cego.
 • Jeśli razem z towa­rem kupu­ją­cemu jest udzie­lony pre­zent, umowa daro­wi­zny pomię­dzy kupu­jącym a sprze­dawcą zawarta jest z warun­kiem zawie­sza­ją­cym, że jeśli doj­dzie do odstą­pie­nia od umowy sprze­daży poprzez kupu­ją­cego, umowa daro­wi­zny odno­śnie takiego pre­zentu wygasa, a kupu­jący jest zobo­wią­zany do zwró­ce­nia towaru oraz pre­zentu sprze­dawcy.

trans­port i dostawa towaru

 • W przy­padku, gdy spo­sób dostawy jest uzgod­niony w opar­ciu o spe­cjalne życze­nie kupu­ją­cego, kupu­jący ponosi ryzyko i wszel­kie dodat­kowe koszty zwią­zane z takim rodza­jem dostawy.
 • Jeśli sprze­dawca na pod­sta­wie umowy sprze­daży jest zobo­wią­zany do dostar­cze­nia towaru na miej­sce wska­zane przez kupu­ją­cego w zamó­wie­niu, kupu­jący zobo­wią­zany jest do odbioru towaru pod­czas dostawy.
 • W przy­padku oko­licz­no­ści powsta­łych z winy kupu­ją­cego towar musi być dostar­czony wie­lo­krot­nie lub w jaki­kol­wiek inny spo­sób niż okre­ślony w zamó­wie­niu, kupu­jący ponosi koszty zwią­zane z wie­lo­krotną dostawą towaru lub koszty zwią­zane z innym spo­so­bem dostawy.
 • Przy odbio­rze towaru od prze­woź­nika kupu­jący zobo­wią­zany jest do spraw­dze­nia czy opa­ko­wa­nie towaru nie jest naru­szone, a w przy­padku jakich­kol­wiek wad nie­zwłocz­nie o tym prze­woź­nika powia­do­mić. W przy­padku naru­sze­nia opa­ko­wa­nia wyni­ka­jącego z nie­upraw­nio­nego prze­nik­nię­cia do prze­syłki kupu­jący nie jest zobo­wią­zany do ode­bra­nia prze­syłki od prze­woź­nika.
 • Towar jest wysy­łany przez firmę kurier­ską Geis Par­cel CZ., w ramach Repu­bliki Cze­skiej cena dostawy wynosi 85 CZK. Przy zamó­wie­niu powy­żej 3000 CZK jest dostawa gra­tis.
 • Odbiór oso­bi­sty towaru jest moż­liwy po wcze­śniej­szym uzgod­nieniu i zapła­ce­niu zamó­wie­nia pod adre­sem: AZ LOGISTIKA s r. o., P3 park, hala I1, Do Čer­tous 2620/11, 193 00, Praha – Horní Počer­nice

Prawa wyni­ka­jące z Wadli­wego wyko­na­nia

 • Prawa i obo­wiązki stron w zakre­sie praw wyni­ka­ją­cych z wadli­wego wyko­na­nia są regu­lo­wane prze­pi­sami powszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi (szcze­gól­nie posta­no­wie­nia § 1914 po 1925, § 2099 po 2117 i § 2161 po 2174 Kodeksu cywil­nego).
 • Sprze­dawca jest wzglę­dem kupu­ją­cego odpo­wie­dzialny za to, że towar jest w momen­cie odbioru wolny od wad. A w szcze­gól­no­ści, sprze­dawca jest odpo­wie­dzialny wzglę­dem kupu­ją­cego, że w cza­sie, kiedy kupu­jący towar ode­brał:
  • towar ma cechy, które zostały przez strony uzgod­nione, a jeśli nie były uzgod­nione, ma wła­ści­wo­ści, które zostały poprzez sprze­dawcę opi­sane lub które kupu­jący ocze­ki­wał ze względu na rodzaj towaru i w opar­ciu o reklamy przed­sta­wia­jące dany towar,
  • towar nadaje się do celów, do któ­rych był poprzez sprze­dawcę prze­zna­czony lub do któ­rych są towary tego samego typu zwy­kle uży­wane,
  • towar odpo­wiada jako­ścią lub wyko­na­niem uzgod­nionemu przy­kła­dowi lub sza­blo­nowi, jeśli jakość i wyko­na­nie zostało okre­ślone według uzgod­nionego przy­kładu lub sza­blonu,
  • towar jest w odpo­wied­niej ilo­ści, roz­mia­rze lub wadze i
  • towar speł­nia wyma­ga­nia prze­pi­sów praw­nych.
 • Posta­no­wie­nia, o któ­rych mowa w art. 2 warun­ków han­dlo­wych nie sto­suje się w przy­padku towaru sprze­da­wa­nego w niż­szej cenie z powodu wady, z powodu któ­rej niska cena została uzgod­niona, z powodu zuży­cia spo­wo­do­wa­nego zwy­kłym użyt­ko­wa­niem, w przy­padku uży­wa­nego towaru z wadami ade­kwat­nymi do miary zuży­cia, którą towar miał w momen­cie odbioru poprzez kupu­ją­cego lub jeżeli jest to jasne ze względu na cha­rak­ter towaru.
 • Jeżeli wada zosta­nie wykryta w ciągu sze­ściu mie­sięcy od daty odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w momen­cie odbioru.
 • Prawa wyni­ka­jące z wadli­wego wyko­na­nia kupu­jący sto­suje w miej­scu zakładu sprze­dawcy, w któ­rym jest to moż­liwe, bio­rąc pod uwagę asor­ty­ment sprze­da­wa­nego towaru, ewen­tu­al­nie w sie­dzi­bie lub miej­scu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Za moment zasto­so­wa­nia rekla­ma­cji jest uwa­żany moment, kiedy sprze­dawca otrzy­mał od kupu­ją­cego rekla­mo­wany towar.
 • Inne prawa i obo­wiązki stron zwią­zane z odpo­wie­dzial­no­ścią sprze­dawcy za wady można zmo­dy­fi­ko­wać za pomocą pro­ce­dury rekla­ma­cyj­nej.

inne prawa i obo­wiązki stron

 • Kupu­jący nabywa wła­sność towaru pła­cąc całą cenę zakupu towaru
 • Sprze­dawca nie jest w sto­sunku do kupu­ją­cego zwią­zany żad­nym kodek­sem zacho­wa­nia w rozu­mie­niu posta­no­wie­nia § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywil­nego.
 • Roz­strzy­ga­nie spo­rów poza sądem zwią­za­nych z umową sprze­daży zależne jest od Cze­skiej Inspek­cji Han­dlo­wej, z sie­dzibą: ul. Štěpán­ská 567/15, 120 00 Praha 2, Numer iden­ty­fi­ka­cyjny: 000 20 869, adres inter­ne­towy: http: //www. coi. cz
 • Sprze­dawca jest upraw­niony do sprze­daży towaru na pod­sta­wie licen­cji han­dlo­wej. Pro­ces kon­troli kon­ce­sjo­no­wa­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej prze­pro­wa­dza w ramach swej dzia­łal­no­ści odpo­wiedni organ kon­ce­syjny. Nadzór nad ochroną pry­wat­no­ści prze­pro­wa­dza Urząd Och­rony Danych Oso­bo­wych. Cze­ska Inspek­cja Han­dlowa prze­pro­wa­dza w ogra­ni­czo­nym zakre­sie, mię­dzy innymi także nad­zór nad prze­strze­ga­niem ustawy nr 634/1992 Kodeksu, o ochro­nie użyt­kow­nika, z póź­niej­szymi zmia­nami.
 • Kupu­jący przej­muje ryzyko w zakre­sie zmiany oko­licz­no­ści w rozu­mie­niu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywil­nego.

ochrona danych oso­bo­wych

 • Och­rona danych oso­bo­wych kupu­ją­cego, który jest osobą fizyczną, jest prze­wi­dziana przez ustawę nr 101/2000 Kodeksu, o ochro­nie danych oso­bo­wych, z póź­niej­szymi zmia­nami.
 • Kupu­jący wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie nastę­pu­ją­cych danych oso­bo­wych: imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, numer iden­ty­fi­ka­cyjny, numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej, adres poczty elek­tro­nicz­nej, numer tele­fonu (zwane dalej łącz­nie jako „dane oso­bowe”).
 • Kupu­jący wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez sprze­dawcę, w celu reali­za­cji praw i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z umowy sprze­daży i w celu utrzy­ma­nia konta użyt­kow­nika. Jeżeli kupu­jący nie wybie­rze innej opcji, wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez sprze­dawcę także w celu wysy­ła­nia infor­ma­cji i wia­do­mo­ści han­dlo­wych do kupu­ją­cego. Zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w cało­ści według tego arty­kułu nie jest warun­kiem, który by sam w swej isto­cie unie­moż­li­wiał zawar­cie umowy sprze­daży.
 • Kupu­jący przyj­muje do wia­do­mo­ści, że jest zobo­wią­zany do pra­wi­dło­wego i zgod­nego z prawdą poda­wa­nia swo­ich danych oso­bo­wych (pod­czas reje­stra­cji, w kon­cie użyt­kow­nika, przy zamó­wie­niu prze­pro­wa­dzo­nemu z inter­fejsu sklepu inter­ne­to­wego) i do powia­do­mie­nia sprze­dawcy o jakiej­kol­wiek zmia­nie danych oso­bo­wych bez zbęd­nej zwłoki.
 • Do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych kupu­ją­cego może sprze­dawca wyzna­czyć osobę trze­cią, jako edy­tora. Oprócz osób trans­por­tu­ją­cych towaru dane oso­bowe nie będą bez uprzed­niej zgody kupu­ją­cego prze­ka­zy­wane przez sprze­dawcę oso­bom trze­cim.
 • Dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez czas nieokre­ślony. Dane oso­bowe zostaną prze­two­rzone elek­tro­nicz­nie w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wany lub w for­mie dru­ko­wa­nej w spo­sób nie­zau­to­ma­ty­zo­wany.
 • Kupu­jący potwier­dza, że dane oso­bowe są dokładne i że został powia­do­miony, że cho­dzi i dobro­wolne poda­nie danych oso­bo­wych.
 • W przy­padku, gdy kupu­jący ma podej­rze­nie, że sprze­dawca lub edy­tor (pkt. 9.5) prze­pro­wa­dza prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych, które jest nie­zgodne z ochroną życia pry­wat­nego i oso­bi­stego kupu­ją­cego lub nie­zgodne z pra­wem, zwłasz­cza wtedy, gdy dane oso­bowe są nie­praw­dziwe w odnie­sie­niu do celu prze­twa­rza­nia, kupu­jący może:
  • żądać od sprze­dawcy lub edy­tora wyja­śnie­nia,
  • żądać od sprze­dawcy lub edy­tora naprawy powsta­łego stanu.
 • Jeżeli kupu­jący żąda infor­ma­cję o prze­twa­rza­niu jego danych oso­bo­wych, sprze­dawca jest zobo­wią­zany do dostar­cze­nia tej infor­ma­cji. Sprze­dawca ma prawo za prze­ka­za­nie infor­ma­cji wyni­ka­jącego z poprzed­niego zda­nia wyma­gać roz­sąd­nej rekom­pen­saty, która nie prze­kra­cza nie­zbęd­nych kosz­tów zwią­za­nych z prze­ka­za­niem infor­ma­cji.

Wysy­ła­nie wia­do­mo­ści han­dlo­wych i prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies

 • Kupu­jący wyraża zgodę na wysy­ła­nie infor­ma­cji doty­czą­cych towaru, usług lub spółki sprze­dawcy na adres poczty elek­tro­nicz­nej kupu­ją­cego i dalej wyraża zgodę na wysy­ła­nie wia­do­mo­ści han­dlo­wych na adres poczty elek­tro­nicz­nej kupu­ją­cego.
 • Kupu­jący zga­dza się z prze­cho­wy­wa­niem tzw. cookies w jego kom­pu­te­rze. W przy­padku, gdy zakup na stro­nie inter­ne­to­wej można wyko­nać i speł­niać obo­wiązki wyni­ka­jące z umowy sprze­daży bez zapi­sy­wa­nia tzw. cookies w kom­pu­te­rze kupu­ją­cego, kupu­jący może zgodę, o któ­rej mowa w poprzed­nim zda­niu, w dowol­nym momen­cie cof­nąć.

Dostawa

 • Powia­do­mie­nia doty­czące rela­cji pomię­dzy sprze­dawcą i kupu­jącym, w szcze­gól­no­ści doty­czące odstą­pie­nia od umowy sprze­daży, muszą być dostar­czone pocztą w for­mie listu pole­co­nego, chyba że umowa sprze­daży sta­nowi ina­czej. Powia­do­mie­nia są dostar­czane na odpo­wiedni adres kon­tak­towy dru­giej strony i są uwa­żane za dostar­czone i sku­teczne w momen­cie ich dorę­cze­nia za pośred­nic­twem poczty, z wyjąt­kiem powia­do­mie­nia o odstą­pie­niu od umowy przez kupu­ją­cego, gdy jest odstą­pie­nie sku­teczne, jeśli jest powia­do­mie­nie o odstą­pie­niu kupu­ją­cego wysłane w ter­mi­nie.
 • Jako dostar­czone jest uwa­żane także powia­do­mie­nie, któ­rego odbiór został przez adre­sata odrzu­cony, które nie zostało ode­brane pod­czas czasu prze­cho­wy­wa­nia skła­do­wa­nia, lub które zostało zwró­cone jako niemoż­liwe do dostar­cze­nia.
 • Strony umowy mogą wza­jem­nie kore­spon­do­wać poprzez drogę elek­tro­niczną, na adres poczty elek­tro­nicz­nej podany w kon­cie użyt­kow­nika kupu­ją­cego lub podaną poprzez kupu­ją­cego w zamó­wie­niu, ewent. na adres podany na stro­nie inter­ne­to­wej sprze­dawcy.

Posta­no­wie­nia koń­cowe

 • Jeżeli zwią­zek powstały na sku­tek umowy sprze­daży obej­muje mię­dzynarodowy (zagra­niczny) ele­ment, wów­czas strony uzgod­nią, że zwią­zek jest regu­lo­wany pra­wem cze­skim. To nie ma wpływu na prawa użyt­kow­nika wyni­ka­jące z prze­pi­sów prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego.
 • Jeżeli któ­re­kol­wiek z posta­nowień warun­ków han­dlo­wych jest nie­ważne lub niesku­teczne, albo staje się nim, zamiast nie­ważnego posta­no­wie­nia używa się posta­nowienie, któ­rego zna­cze­nie jest nie­ważnemu posta­nowieniu naj­bliż­sze. Nieważ­ność lub nie­sku­tecz­ność jed­nego posta­no­wie­nia nie naru­sza waż­no­ści pozo­sta­łych posta­nowień.
 • Umowa sprze­daży łącz­nie z warun­kami han­dlo­wymi jest przez sprze­dawcę archi­wi­zo­wana w for­mie elek­tro­nicz­nej i nie jest dostępna.
 • Załącz­nik do warun­ków han­dlo­wych zawiera przy­kła­dowy for­mu­larz odstą­pie­nia od umowy sprze­daży.
 • Dane kon­tak­towe sprze­dawcy: adres dla dostawy Plze­ňská 697, Stříbro, 349 01 (nie jest to adres dla dostar­cza­nia rekla­mo­wa­nych towa­rów), adres poczty elek­tro­nicz­nej obcho­d@ko­lorky.cz, tele­fon 792320457.
 • WARUNKI REKLAMACJI
 • spółki han­dlo­wej
 • Kolorky.cz s r. o.
 • z sie­dzibą Plze­ňská 697, 349 01, Stři­́bro, Repu­blika Cze­ska
  numer iden­ty­fi­ka­cyjny: 055 91 619
  zare­je­stro­wa­nej w Reje­strze Han­dlo­wym pro­wa­dzo­nym przez Sąd Okrę­gowy w Pilź­nie, sek­cja C, rejestr 33534
  do sprze­daży towaru za pośred­nic­twem sklepu inter­ne­to­wego znaj­du­ją­cego się pod adre­sem inter­ne­to­wym www.kolorky.cz
 • 1. 2.
 • 3.
 • Zamó­wie­nie można anu­lo­wać przed wysyłką w dowol­nym momen­cie wywo­łu­jąc numer tele­fonu 792320457 lub
 • na pod­sta­wie e-mailu wysła­nego przez Kupu­ją­cego na adres e-mailowy obcho­d@ko­lorky. cz.
 • Nie­przy­ję­cie towaru od prze­woź­nika (bez uprzed­niego poin­for­mo­wa­nia tele­fonicznego lub e-mailo­wego o anu­la­cji
 • zamó­wie­nia przed wysyłką) – jest naru­sze­niem umowy sprze­daży a wyrzą­dzona szkoda (koszty wysyłki i dostawy) może być praw­nie wyma­gana przez Sprze­dawcę poprzez wysła­nie bonu
 • pie­nięż­nego rów­nego kwo­cie pie­nięż­nej, która jest płatna w ter­mi­nie sied­miu dni.
 • Zgod­nie z ustawą 367/2000 Kodeksu Kupu­jący ma prawo odstą­pić od umowy w ciągu 14 dni od prze­ję­cia
 • reali­za­cji bez poda­nia przy­czyny. Towar musi zostać zwró­cony na adres Sprze­dawcy jako zwy­kła
 • paczka. Prze­syłki zwró­cone w for­mie prze­syłki pobra­nio­wej nie będą przy­jęte. Towar łącz­nie z ory­gi­nal­nym opako­wa­niem
 • musi być w sta­nie ide­al­nym, nie­usz­ko­dzony, nie­na­ru­szony, nie­uży­wany. Czę­ścią zwró­conej
 • prze­syłki musi być wypeł­niany for­mu­larz odstą­pie­nia od umowy, który można zna­leźć na
 • stro­nie inter­ne­to­wej sklepu. Na pod­sta­wie tak zwró­conego towaru będą Sprze­dawcy
 • zwró­cone pie­nią­dze za towar. Sprze­dawca ma w takim przy­padku prawo
 • pobrać koszty ponie­sione przez zwrot towaru. Jeśli powyż­sze warunki nie będą speł­nione,
 • Sprze­dawca nie będzie mógł zaak­cep­to­wać odstą­pie­nia od umowy a towar zosta­nie
 • zwró­cony na koszt Kupu­ją­cego z powro­tem.
 • Wady towaru
 • Sprze­dawca jest wzglę­dem kupu­ją­cego odpo­wie­dzialny za to, że towar jest w momen­cie odbioru wolny od wad. A w szcze­gól­no­ści, sprze­dawca
 • jest odpo­wie­dzialny wzglę­dem kon­su­menta, że w cza­sie, kiedy kupu­jący towar ode­brał,
 • towar ma cechy, które zostały przez strony uzgod­nione, a jeśli nie były uzgod­nione, ma wła­ści­wo­ści,
 • które zostały poprzez sprze­dawcę opi­sane lub które kupu­jący ocze­ki­wał ze względu na
 • rodzaj towaru i w opar­ciu o reklamy przed­sta­wia­jące dany towar,
 • towar nadaje się do celów, do któ­rych był poprzez sprze­dawcę prze­zna­czony lub do któ­rych są
 • towary tego samego typu zwy­kle uży­wane,
 • towar odpo­wiada jako­ścią lub wyko­na­niem uzgod­nionemu przy­kła­dowi lub sza­blo­nowi, jeśli
 • jeśli jakość i wyko­na­nie zostało okre­ślone według uzgod­nionego przy­kładu lub sza­blonu,
 • towar jest w odpo­wied­niej ilo­ści, roz­mia­rze lub wadze i
 • towar speł­nia wyma­ga­nia prze­pi­sów praw­nych.

W Stři­́bře dnia 1.6.2017

Prawa wyni­ka­jące z wady towaru

Jeśli rzecz nie posiada wyżej wymie­nione wła­ści­wo­ści, kon­su­ment może wyma­gać dostar­cze­nia nowej rze­czy bez wad, chyba że jest to niepropor­cjo­nalne ze względu na rodzaj wady.